Do'a Supaya Selamat dari Marabahaya

Bagaimanakah do'a supaya selamat dari marabahaya ? Pada waktu dulu Ka'bul Ahbar dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa didalam Al-Qur'an terdapat tujuh buah ayat, barang siapa yang suka membacanya,niscaya tiada seorangpun yang dapat menimpakan mudarat (bahaya) terhadapnya dengan seizin Allah swt. Ulama jaman dulu juga merangkum dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan ilmu khususnya sehingga tercipta suatu do'a dan bacaan yang mempunyai faedah atau kegunaannya sendiri-sendiri yang sesuai dengan permasalahan yaitu tidak hanya ayat tujuh tapi juga seperti ayat lima dan ayat lima belas. Untuk itu bisa anda amalkan dengan membaca ayat tujuh yang bisa merupakan do'a supaya selamat dari marabahaya.

Sedangkan bacaan dari ketujuh ayat itu adalah sebagai berikut :

Do'a Supaya Selamat dari Marabahaya


AYAT YANG PERTAMA

                       Bismillahahir Rahmaanir Rahiim.
                       Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
                       
                      Qul lay yushiibanaa illa maa kataballahu lanaa huwa maulaanaawa'allaahi                      falyatawakkalil mu-minuun.

                      Katakanlah , '' sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah dietapkan oleh Allah terhadap kami. Dia-lah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (At-taubah : 51).

AYAT YANG KEDUA
 
                     Wa iy yamsaskallaahu bidhurrin falaa kaasyifa lahuu illaa huwa wa iy yuridka bikhairin falaa raadda lifadhlih, yushiibu bihii may yasya-u min  'ibaadih, wahuwal ghafuurur rahiim
.
                      Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang maha pengampun lagi maha penyayang (Yuunus: 107).

AYAT YANG KETIGA

                   Wamaa min daabbatin fil ardhi illaa  'alallaahi rizquhaa waya'lamu mustaqarrahaa wamustauda'ahaa, kullun fii kitaabim mubiin.

                    Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penimpanan binatang itu. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Huud: 6).

AYAT YANG KEEMPAT

                    Innii tawakkaltu  'alallaahi rabbi warabbikum, maa min daabbatin illa huwa aakhidzum binaashiyatiha, inna rabbii  'alaa shiraathim mustaqiim.

                    Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya.Sesungguhnya Tuhanku diatas jalan yang lurus.(Huud: 56).

AYAT YANG KELIMA

                    Waka ayyim min daabbatil laa tahmilu ruzqahaa, Allaahu yarzuquhaa wa iyyaakum wahuwas samii'ul  'zaliim.

                     Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengutus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. (Al- 'Ankabuut: 60)

AYAT YANG KEENAM

                      Maa yaftahillaahu lin naasi mir rahmatin falaa mumsika lahaa, wamaa yumsik falaa mursila lahuu mim ba'dihii wahuwal 'aziizul hakim.

                      Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang snggup untuk melepaskanya sesudah itu. Dan Dia-lah yang maha perkasa lagi Maha Bijaksana.

AYAT YANG KETUJUH

                      Wala-in sa-altahum man khalaqas samaawaati wal ardha layaquulunnallah. Qul afara-ai tum maa tad 'uuna min duunillaahi in araadaniyallahu bidhurrin hal hunna kaasyifaatu dhurrihii au araadanii birahmatin hal hunna mumsikaatu rahmatih. Qul hasbiyallaahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkiluun.

                       Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, ;siapakah yang menciptakan langit dan bumi ? ,niscaya mereka menjawab, ''Allah''. Katakanlah, ''maka jelaskanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu,atau jika Allah hendak hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah, ''Cukuplah Allah bagiku''. Kepada-Nya orang-orang yang berserah diri bertawakal. (Az-Zumar; 38)

Demikianlah do'a supaya selamat dari marabahaya dan semoga anda bisa dihindarkan dari segala gangguan, tapi perlu diingat bahwa tiada daya upaya apaun kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah swt.

  * Anda juga bisa baca : Keistimewaan surat yaasiin.

                                         : Do'a supaya orang menjadi cinta.

         

Artikel Terkait Do'a Supaya Selamat dari Marabahaya :

Diberdayakan oleh Blogger.